Faculty

 • Dr Rahul Jaykar (Cardiologist / Medicine)

 • Dr R R Gawai                (Skin)

 • Dr K P Bhagat        (Surgeon)

 • Dr G N Gaikwad          (Ortho Surgeon)

 • Dr Tejaswini Gosavi (Radiologist - Hon)

 • Dr Dharmesh Rathod (Physician)

 • Dr Mahendra Kendre (Pathologist - Hon)

 • Mrs. Nutan S Talathi (Pathologist)

 • Dr Sushma S Kamble (Psychiatric)

 • Dr Ravindra Bhagat     (BDS)

 • Dr Prasanna Deshmukh (Opto - Hon)

 • Prof Vishal Jain (Radiography)